วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

กรุปแวร์ Groupware

กรุปแวร์ Groupware

         •เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน  การใช้ทรัพยากรและสารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย•Groupware  หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนการทำงานกลุ่ม  คอยจัดเตรียมเครื่องมืออำนวยความสะดวกในระหว่างการทำงานของกลุ่ม•ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS) มีความเกี่ยวข้องกับ DSS  และ Groupware•กล่าวคือ GDSS  เป็น  DSS  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่มไม่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้เพียงคนเดียว

Groupware


          •คือซอฟแวร์ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น E-Mail•EBBS  (Electronic Bulletin  Board System), E-Conference เป็นต้น ตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่ใช้เป็น Groupware เช่น Lotus Note, Microsoft  Exchange ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน OA และ ระบบเครือข่าย•ระบบอินทราเน็ต คือระบบเครือข่ายภายในองค์กร จะต้องใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยใช้โพรโตคอล TCP/IP ในการใช้อินทราเน็ตก็ไม่จำเป็นจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถทำงานได้ ถ้ามีอาจจะต้องมีการติดตั้ง Firewall คือคอมพิวเตอร์กับซอฟท์แวร์ทำหน้าที่ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก•ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต คือระบบเครือข่ายระหว่างองค์กรกับพันธมิตร เช่น บริษัทในเครือ, Supplier, ลูกค้า ที่ต้องเข้าถึงระบบขององค์กรได้ ซึ่งจะมีระบบป้องกัน SSL (Secure Socket Layer) โดยการเข้ารหัสใช้กับรายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เป็นกุญแจรหัส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น